top of page

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach:
• Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu


• Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci


• Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa


• Kobiety w ciąży


• Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu


• Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych


• Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności


• Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich


Osoby posiadające szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością są zobowiązane do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Osoby uprawnione do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnegoZgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019. poz.1373, z późn. zm.) skierowanie do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych nie jest wymagane (na podstawie art. 57 ust. 2 pkt 8, 9, 10, 10a, 12, 13, 14) dla:


• Inwalidów wojennych i wojskowych.

• Osób represjonowanych.

• Kombatantów oraz działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych.

• Cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.

• Uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

• Weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

• Dla świadczeniobiorców do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w

prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadających zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia

zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

• Osób chorych na gruźlicę.

• Osób zakażonych wirusem HIV.

• Osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego.

.

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością: Wiadomości
bottom of page