top of page
Medical Team

Profilaktyka

Realizuje programy profilaktyki pierwotnej1. Program profilaktyki gruźlicy

2. Program profilaktyki chorób układu krążenia- CHUK

3. Program profilaktyki 40 PLUS

Profilaktyka: Nasza placówka

Program profilaktyki 40 PLUS

1. Cel programu:

Celem programu jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40 roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.

2. Program adresowany jest do osób:

- w roku przeprowadzenia programu ukończą lub ukończyli 40 rok życia (uwzględniany jest rok urodzenia),

- nie korzystali ze świadczeń udzielanych w ramach tego programu,

- odpowiedzieli na pytania ankietowe programu za pośrednictwem infolinii lub Internetowego Konta Pacjenta,

- posiadają czynniki ryzyka choroby układu krążenia- warunek badania kontrolnego profilu lipidowego,

- posiadają czynniki ryzyka cukrzycy- warunek wykonania badania stężenia glukozy we krwi,

- posiadają czynniki ryzyka raka jelita grubego-warunek wykonania badania krwi utajonej w kale.

3. Pakiet badań diagnostycznych:

a) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,

b) stężenia cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,

c) stężenie glukozy we krwi,

d) ALAT, AspAT, GGTP,

e) poziom kreatyniny we krwi,

g) poziom kwasu moczowego we krwi,

h) krew utajona w kale – metodą immunochemiczną ( iFOBT)

dodatkowo dla mężczyzn

i) PSA- antygen swoisty dla stercza całkowity

Pakiet badań diagnostycznych obejmuje również badania:

a) pomiar ciśnienia tętniczego,

b) pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenia wskaźnika masy ciała (BMI),

c) ocena miarowości rytmu serca.


Pacjent e- skierowanie na badania diagnostyczne otrzymuje po wypełnieniu ankiety poprzez Internetowe Konto Pacjent lub poprzez infolinię : 22 735 39 53 lub w placówce na miejscu. Wygenerowane skierowanie jest ważne do końca 2023 roku

Program realizują pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej wobec osób spełniających kryteria przystąpienia do programu, również spoza listy pacjentów zadeklarowanych do SPZOZ w Promnie z s. w Falęcicach, na podstawie skierowania wygenerowanego w aplikacji ganinet.gov.pl.


Materiał do badań diagnostycznych jest pobierany w dniach i godzinach:

Ośrodek Zdrowia w Falęcicach- Falęcice 41:

Wtorek, Środa od 08.00 do 10.00

Filia w Przybyszewie- Przybyszew ul. Kościelna 4

Poniedziałek, Wtorek od 08.00 do 10.00

f) badanie ogólne moczu,

Profilaktyka: Nasza placówka


Profilaktyka: Nasza placówka

Program profilaktyki chorób układu krążenia – CHUK

Program adresowany jest do osób dorosłych:

będących w wieku od 35 do 65 roku życia,

u których nie została rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia

które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców)

są obciążone czynnikami ryzyka;

palenie tytoniu,

nadciśnienie tętnicze krwi,

zaburzenia gospodarki lipidowej,

niska aktywność ruchowa,

nadwaga i otyłość,

upośledzona tolerancja glukozy,

nadmierny stres,

nieracjonalne odżywianie się,

wiek.

Celem programu jest:

- obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej Programem Profilaktyki Chorób Układu Krążenia CHUK poprzez wczesne wykrywanie, redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka,

- zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu Krążenia,

- wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia,

- promocja zdrowego stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej,
Karta badania profilaktycznego, obejmuje następujące informacje:


obciążenia rodzinne (zawał serca, udar mózgu u ojca przed 55, u matki przed 60 r.ż.)

palenie papierosów,

wykonywanie ćwiczeń fizycznych

wyniki badania fizykalnego ( obwód talii, masa ciała, wzrost)

wynik oceny BMI,

pomiary ciśnienia tętniczego,

wyniki badań biochemicznych: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza na czczo.


Program realizują lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej wobec osób zadeklarowanych do na listę pacjentów SPZOZ w Promnie z s. w Falęcicach


Lekarz na podstawie ankiety i wyników badań ocenia czynniki ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia, informuje pacjenta o wyniku badania i klasyfikacji do grupy ryzyka oraz ustala plan dalszego postępowania, w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby wymagającej dalszego postępowania, kieruje do dalszej diagnostyki lub leczenia, przeprowadza edukację pacjenta w zakresie ustalonego planu dalszego postępowania

Procedury medyczne są realizowane w ramach dwóch porad, jedna z dwóch porad może być realizowana w formie teleporady.


Pacjentów spełniających wyżej wymienione kryteria udziału w

programie profilaktyki chorób układu krążenia zapraszamy do

rejestracji placówki lub kontaktu telefonicznego: tel. 48 615 10 14,

48 615 21 55 w celu umówienia się na wizytę do lekarza.

Profilaktyka: Nasza placówka
Doctor's Appointment

Program profilaktyki gruźlicy

Program adresowany jest do

osób dorosłych, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy,

w tym w szczególnie osób,

które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą,

osób , które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie miały wykonywanej profilaktyki gruźlicy

osób, u który stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających:

bezrobotny,

niepełnosprawny,

obciążony długotrwałą chorobą,

obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią,

bezdomny.

Program realizują pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej wobec osób zadeklarowanych na listę pacjentów SPZOZ w Promnie z s. w Falęcicach

W ramach programu pielęgniarka przeprowadza ankietę w celu wstępnej oceny stanu zagrożenia gruźlicą płuc.

Ankieta jest poufna, zawiera informacje dotyczące m.in.:

warunków mieszkaniowych,

ewentualnego kontaktu z osobami chorymi na gruźlicę, narażenia na kontakt z azbestem, sadzą, smołą, spalinami i surowcami gumowymi,

cukrzycy,

przewlekłej niewydolności nerek,

odżywiania się,

chorób krwi,

palenia papierosów,

nadużywania alkoholu, uzależnienia od narkotyków,

dolegliwości typu: utrzymujący się ponad 3 tygodnie – przewlekły kaszel, krwioplucie, duszność, osłabienie, stany podgorączkowe, ból w klatce piersiowej, nocne poty, nawracające zakażenia układu oddechowego, gwałtownej utraty wagi ciała, przyjmowania leków osłabiających odporność (leki immunosupresyjne, sterydy)

Na podstawie ankiety oceniany jest poziom ryzyka zachorowania na gruźlicę.

W razie stwierdzenia podwyższonego ryzyka zachorowania na gruźlicę, pacjent kierowany jest na dalszą diagnostykę i ewentualne leczenie.


Pacjentów spełniających wyżej wymienione kryteria udziału w programie profilaktyki gruźlicy zapraszamy do rejestracji placówki lub kontaktu telefonicznego: tel. 48 615 10 14, 48 615 21 55 w celu umówienia się na wizytę do pielęgniarki.

Profilaktyka: Nasza placówka
bottom of page