top of page

SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW

Pacjenci mogą składać skargi i wnioski w następujący sposób:

1. osobiście u Kierownika SPZOZ w Promnie z siedzibą w Falęcicach od   poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -14.00

2. w formie pisemnej w rejestracji SPZOZ w Promnie

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00

3. listownie drogą pocztową lub kurierską na adres:

SPZOZ w Promnie z siedzibą w Falęcicach, 26- 803 Falęcice 41

z dopiskiem skarga lub wniosek

4. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zozpromna@interia.pl


Skarga lub wniosek powinna zawierać następujące informacje:

- dane skarżącego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu),

- dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy,

- precyzyjny opis zdarzenia,

- w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.


Ważne! Skarga, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona.


Odpowiedź na skargę lub wniosek następuje w ciągu 30 dni od daty wpływu, chyba że wystąpią okoliczności uniemożliwiające rozpatrzenie skargi, wniosku wówczas skarżący zostaje poinformowany o nowym terminie odpowiedzi.

Informacja w sprawie skarg i wniosków: Nasza placówka
bottom of page