top of page

Udostępnianie dokumentacji medycznej

1.Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie  upoważnionej przez pacjenta.

2.Po śmierci pacjenta, dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej*, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniami wskazanymi w art. 26 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3.Dokumentacja medyczna jest udostępniana w następujący sposób:

  • do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej w obecności pracownika udostępniającego dokumentację i w uzgodnionym terminie, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,

  • przez sporządzenie jej wyciągów*, odpisów* lub kopii*

  • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta

  • na informatycznym nośniku danych*.

4.Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

5.W przypadku gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowę przekazuje się w postaci papierowej lub elektronicznej, zgodnie z żądaniem uprawnionego organu lub podmiotu. W każdym przypadku wymagane jest podanie przyczyny odmowy.

6.Wydanie dokumentacji następuje za potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.

7.Dokumentacja wydawana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

8.Pierwsza kopia dokumentacji medycznej w żądanym zakresie dla pacjenta, którego dokumentacja medyczna dotyczy i/lub jego przedstawiciela ustawowego jest bezpłatna.

9.Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej są określone w załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ w Promnie z siedzibą w Falęcicach..

10.Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

11.Udostępnienie dokumentacji jest bezpłatne w przypadku udostępnienia jej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w postaci wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych* oraz kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) oraz w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi na podstawie złożonego wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej

Wniosek o udostępnienie dokumentacji należy złożyć w rejestracji SP ZOZ w Promnie z siedzibą w Falęcicach, 26- 803 Falęcice 41 od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00- 18.00

– osobiście przez pacjenta, którego dokumentacja dotyczy lub przez osobę przez niego upoważnioną na piśmie.


Podstawy prawne:


1. Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009 r., nr 52 poz. 417 ze zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania(Dz. U. z 2015 r., poz. 2069);

3.Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 ze zm.);

4.Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).


* Objaśnienia:


informatyczny nośnik danych – materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej;

osoba bliska – małżonek, krewny do drugiego stopnia lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta;

wyciąg – skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej;

odpis – dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem;

kopia – dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu).

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej + cennik do pobrania: Tekst
bottom of page