top of page

                                              Forma prawna podmiotu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Promnie z siedzibą w Falęcicach   działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.


2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych.


3. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty


4. Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej


5. Innych obowiązujących przepisów.


6. Statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy w Promnie.


7. Wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.


8. Regulaminu organizacyjnego


Numer Księgi Rejestrowej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000009160


Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000199043


Numer REGON: 670133268


Numer NIP: 798 132 63 30

Forma prawna podmiotu: Wiadomości
bottom of page